Støtteordninger for juniorbridgeklubber

Det koster å drive en klubb, med lokalleie, utstyr og aktiviteter. Her er en oversikt over hvor dere kan skaffe midler til drift og prosjekter.

Frifond Organisasjon

Norsk Bridgeforbund vil fra 2024 søke ordningen Frifond Organisasjon. Den vil komme klubber direkte til gode gjennom driftstilskudd basert på tellende medlemmer.

Definisjoner som er viktige å kunne:

 • Tellende medlem (se paragraf 2-1)
 • Tellende lokallag (se paragraf 2-4)
 • Grunnlagsår: Året støtten beregnes ut fra. For noen ordninger vil det være året før, for noen ordninger går grunnlagsåret to år tilbake i tid.

Dette må klubben ha på plass:

 • Sendt inn årsrapport (enkel mal kommer her innen 2. januar) til NBF innen 15. januar
 • Alle årsmøtepapirer til NBF innen 28. februar
  • årsmelding
  • signert protokoll for årsmøtet
  • signert regnskap
  • eget regnskap for midler brukt på barne- og ungdomsarbeid

Frifond Barn og Unge – lavterskel støtteordning

NB! Gjelder kun 2023! Ingen må søke Frifond Barn og unge i 2024 uten å avklar med NBF!

(Grunnen til at dere ikke kan søke Frifond Barn og unge i 2024 er at NBF kommer til å søke ordningen Frifond organisasjon. Fra den vil vi dele ut driftsstøtte til alle med 5+ juniorer i klubben, og man kan søke prosjektstøtte. Den ordningen blir vi ekskludert fra om et lokallag har mottatt støtte fra Frifond Barn og Unge.)

Frifond Barn og Unge: Støtter lokale prosjekter for og med barn og unge. Lavterskel støtteordning – kan søke opp til 35 000 kr i året.

Viktig å huske på:

 • Barn og unge skal involveres og være med i planleggingen av prosjektet.
 • Minst 1/3 av målgruppen skal være barn og unge.
 • Aktiviteten skal foregå lokalt.

Hos Norsk Bridgeforbund og underledd

Norsk Bridgeforbunds Juniorfond: Støtter prosjekt for og med barn og unge innen tre kategorier: a) Rekruttering av nye juniorspillere, herunder inkludert å skape arenaer for å beholde og/eller ny-rekruttere spillere.
b) Spillerutvikling av juniorer, herunder støtte til deltakelse i mesterskap.
c) Utvikling av juniorer i administratorroller.

Søknadsfrist 15. mai og 15. september hvert år.

BK Missklikk gir noe av overskuddet sitt til juniorbridge. Send søknad til klubben.

Noen kretser vil ha avsatt midler til junior rekrutteringsarbeid som dere kan søke på. Undersøk med egen krets.

Grasrotandelen – Norsk Tipping

Grasrotandelen: Alle frivillige organisasjoner kan registrere seg som Grasrotmottakere. Alle som tipper hos Norsk Tipping kan velge sin Grasrotmottaker. Norsk Tipping gir 7,5 % av det personen tipper for til valgte organisasjon.

Grasrotandelen gir stabile og gode inntekter som dere kan bruke på akkurat det dere vil.

Tips:

 • Prøv å få tippelag eller lignende til å velge juniorbridgeklubben som mottaker.
 • Del promoteringsmateriell for å velge juniorbridgeklubben som Grasrotmottaker: venner, kjente, kollegaer og naboer.
 • Kom med på listen over Grasrotmottakere hos Norsk Tippings kommisjonærer. Noen har en lapp over lokale mottakere hengende på veggen.

Prosjektmidler for kretsleddet

Kretsleddet (ikke klubben) kan søke LNU Aktivitetsstøtta om prosjektmidler. Søknadsfrist 15. november.

Fond, bedrifter og kommune

Sparebankstiftelsens formålsparagraf passer også godt til bridgen.

Kommuner gir ofte driftsmidler til frivillige lag og foreninger. Sjekk din kommune for søknadsfrist og kriterier.

Strømselskap har også ofte fond til frivillige lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid. Sjekk din lokale strømleverandør.

Diverse søknadsordninger som kan passe

Her er en liste (ikke rangert på noe vis) over ordninger som kan være aktuelle å søke dersom dere har et bra prosjekt dere ønsker å gjennomføre. NB! Det kan være at søknadsfrister og utlysningstekst endrer seg, så listen er ikke nødvendigvis oppdatert:

Gjensidigestiftelsen – prosjektstøtte, søknadsfrist 15. september.

«Vi heier på» Storebrand, prosjektstøtte. Gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, å redusere ulikheter, læring, utvikling, liv og helse. Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes. Søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

OBOS – Vi gir tilbake, 28. februar, 31. mai, 31. august og 30. november.

Equinor, Equinors støtteordning, 1. – 30. april og 1. – 31 september.

Olav Thons legat. Tiltak for utvikling og bedring av det fysiske, lærende og stimulerende miljø for barn, unge og eldre. Søknadsfrist 1. september.

Ung fritid

Ung fritid har samlet og sortert en rekke søknadsordninger for barne- og ungdomsarbeid.

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen har oversikt over alle støtteordninger som finnes i hele landet. Dette er en betalingstjeneste. Noen kommuner har kjøpt tilgang og deler denne med frivillige lag og foreninger. Undersøk med din kommune om de kan dele en slik tilgang med dere.

Samleside for tilskudd fra statlige ordninger: https://tilskudd.dfo.no/ordninger

Om prosjektsøknader

Tips til søknadsprosessen

 1. Les utlysningsteksten nøye. Noter viktige punkter.
 2. Lag en grovskisse til hva dere ønsker å gjøre. Hva ønsker dere å oppnå? Hvorfor vil dere gjøre akkurat dette? På hvilken måte passer prosjektet til utlysningen?
 3. Vær flere sammen som diskuterer detaljene.
 4. Lag et realistisk budsjett.
 5. La flere lese søknaden.

Hjelp å få!

Er det første gang du skriver en prosjektsøknad? Ta gjerne kontakt med bridge@bridge.no for å få veiledning til oppbygging av prosjektet og/eller gjennomlesning av søknaden.