Norsk Skolebridge

Vi lærer hele Norge bridge:

For elever: Oppgaver og videoer

Informasjon til skole og foreldre

Foto: Stig B Fiksdal

Til bridgelæreren

Informasjon til bridgeklubber

Om Norsk Skolebridge

Gjennom Norsk Skolebridge skal 10 000 sjetteklassinger få innføring i bridge på skolen. Rett etter skolebesøket etableres det et fritidstilbud med bridge lokalt.

Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB og BUFDIR.

15 skoler i 2023, 10 nye skoler i 2024

Våren 2023 vil fem skoler få sjansen til å bli med, og ytterligere ti skoler innrulleres fra starten av skoleåret 23/24. Skolebesøk vil bli gjennomført i samarbeid med Norsk Bridgeforbund og lokal klubb. Lokal klubb vil få opplæring i hvordan etablere fritidstilbud med bridgeopplæring for barn.

På skolebesøket vil en autorisert bridgelærer ha ansvaret for undervisningen. Elevene settes i grupper á fire, og får lære om kortstokken, farger, stikk, makker, følge farge, sake, kontrakt, beit, utspiller, spillefører og blindemann.

Skolene velges ut fra to kriterier: Lokal kapasitet til å skape et fritidstilbud, og interesse fra skolen.

Vil din skole bli med? Kontakt bridge@bridge.no.

Hvordan passer bridge med læreplanen?

Det viktigste er å skape en arena som inkluderer alle barn. Alle, uansett sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, politisk ståsted, fysisk og psykisk funksjonsevne, kan spille og oppleve fellesskap.

Norsk Skolemesterskap i bridge 2018.

Fra skolens ståsted er bridge en aktivitet som bidrar til mestring gjennom livet. I bridge er man avhengig av makker – man løser oppgaver og presterer sammen. I bridge trener man samhandling, relasjoner og sosiale ferdigheter.

Bridge bidrar til å oppfylle mål i læringsplanen, spesielt i matematikk:

Bridge og matematikk

  • Et kjerneelement i matematikkfaget er utforsking og problemløsing, og handler om at man leter etter mønster, finner sammenhenger og diskuterer seg fram til en felles forståelse. Det vil elevene drive med i hvert eneste meldingsforløp.
  • I bridge regner man mye med små tall. Forsterker grunnleggende regneferdigheter.
  • Bridge er en god modell for dybdelæring i statistikk.
  • Å regne honnørpoeng er algebra i praksis.
  • Elevene løser problemer i samarbeid med makker både i meldingsforløp og motspill.
  • I bridge tilnærmer vi oss problem på en systematisk måte. Man må kontinuerlig vurdere hvilke steg som må til for å finne beste løsning. Man må bryte ned komplekse problem i mindre, håndterbare delproblem som lar seg løse. Dette er element i algoritmisk tenking – en ferdighet som blir sentral både i matematikkfaget og i de nye kompetansemålene innen programmering. 
Nora innser et lite egg.

Hva kreves av skolen?

Skolen legger til rette for skolebesøket. Læreren som normalt er til stede i timen blir med på bridgeundervisningen.

Norsk Skolebridge får sende med ranselpost med brosjyre med informasjon om bridge, og informasjon om oppstart av fritidstilbudet.

Om skolen takker ja til å bli med i case study (se under), skal læreren til klassen(e) svare på spørreskjema fra forskningsgruppen.

Fritidstilbudet etableres i forlengelsen av skoledagen, altså fra ca. 14:00 til 15:30. Norsk Skolebridge vil ha behov å låne et egnet lokale hos skolen til dette fritidstilbudet.

Det serveres et enkelt måltid før start.

Hva kreves av bridgeklubben?

Bridgeklubber som ønsker å bli med på Norsk Skolebridge trenger 3–5 personer som vil være dedikert til prosjektet i to år.

Gruppen som skal jobbe med skolebridge lokalt, vil få opplæring og tett oppfølging av Norsk Skolebridge sin prosjektkoordinator. Første mulighet til opplæring er Lillehammer 3.– 4. august. Overnatting og fullpensjon dekkes.

I tillegg trenger klubben noen flere frivillige til selve skolebesøket (tre timer). Der bør det være én voksen per femte elev.

Det bør være én voksen per bord i starten slik at elevene hele tiden kan komme raskt videre og ikke mister den gode flyten i spillet av å vente på hjelp. Foto: Dansk Skolebridge.

Fritidstilbudet skal etableres i forlengelsen av skoledagen. De frivillige må ha anledning til å drive opplæringen i dette tidsrommet. Dere bestemmer selv hvilken ukedag fritidstilbudet skal være på, og om det skal være hver uke eller annen hver uke.

Forskning på bridge og læring

Gjennom et samarbeid med forskningsgruppen BAMSA (Bridge – a Mind Sport for All) ved Universitetet i Stirling, ledet av professor Samantha Punch, vil skolene som blir med i prosjektet, kunne velge å inkluderes i et pågående arbeid om hvordan opplæring i bridge påvirker læring.

Bridging Schools-forskningen utforsker hva som stimulerer og hemmer læring hos barn i barne- og ungdomsskolen. Forskningen utforsker ulike perspektiv relatert til fordeler og ferdigheter (kognitive, sosiale og følelsesmessige) utviklet gjennom å lære bridge.

Bridging Schools i Norge (pdf)

Bridge utvikler ferdigheter som er nyttige i livet for øvrig.

Takk til Sparebankstiftelsen DNB og BUFDIR

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og BUFDIR gjør Norsk Skolebridge mulig. På vegne av alle barn som får nytt fritidstilbud: TUSEN TAKK!

Norsk Skolebridge er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og BUFDIR.